• 300_1920x500.jpg
  • 1920x500.png
  • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
  • idsgb14.jpg
  • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
  • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

Ponad sto lat temu - 14 stycznia 1901 roku w nadnoteckim Wieleniu z inicjatywy przedstawicieli miejscowego społeczeństwa polskiego utworzony został Bank Ludowy. Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej był ksiądz proboszcz Aleksy Spychalski, a pierwszy Zarząd działał w składzie:

1. ksiądz proboszcz Antoni Arendt  - dyrektor
2. dr Franciszek Kasior    - kontroler
3. ksiądz Franciszek Dratwa   - podskarbnik

Pierwsza Rada Nadzorcza powołana w składzie:

 1. Ks. prob. Aleksy Spychalski - prezes
 2. Wojciech Kubiś   - v-ce prezes
 3. Franciszek Grot   - sekretarz
 4. Władysław Paluszyński  - członek
 5. Jan Koza    - członek
 6. Ignacy Machowicz   - członek
 7. Jan Nawrot    - członek
 8. Jan Mumot    - członek
 9. Feliks Helak   - członek

Siedzibą Banku był dawny wikariat przy ul. Kasprzaka. Już po trzech latach działalności liczba członków banku wynosiła 445 osób. Od 1903 roku Bank przeniósł się do własnego budynku przy głównej ulicy Wielenia - Wilhelmstrasse 67 (obecnie Kościuszki). W odpowiedzi na inicjatywę gospodarczą Polaków Niemcy powołali do życia spółkę pod nazwą Vorschussverein i wybudowali w 1909 roku okazały gmach przy tej samej ulicy pod numerem 20, w którym obecnie mieści się Bank Spółdzielczy.

Szybki rozwój Banku Ludowego zahamował wybuch pierwszej wojny światowej. Po wojnie Wieleń znalazł się w granicach odrodzonego państwa polskiego, którego granica oparta została na linii Noteci. Bank Ludowy przeżywał trudności, które dotykały całe polskie społeczeństwo w związku z szalejącą inflacją, a na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych w związku z kryzysem ekonomicznym. Mimo to po stabilizacji polskiego pieniądza po roku 1924 rozsądne poczynania Zarządu Banku przyniosły wzrost kapitałów i wkładów członkowskich. Wtedy też Zarząd poczynił skuteczne starania o kupno posesji po spółce Vorschussverein, która po wojnie przeniosła się do zanoteckiej, niemieckiej części Wielenia. Notowany od 1936 roku wzrost obrotów Banku został przerwany wybuchem drugiej wojny Światowej i okupacją hitlerowską.

Po wojnie Bank wznowił działalność w maju 1945 roku pod niezmienioną nazwą: Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością. Reaktywował go przedwojenny Zarząd, w którym działał Antoni Kurwan (członek Zarządu od 1935 roku) i Anna Krajewska (członek Zarządu od 1930 roku). W czasie wojny śmierć zabrała trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego Jana Kitę. Pierwsze po wojnie walne zebranie członków w dniu 27 czerwca 1946 roku dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został Franciszek Wielebski. Działalnością kredytową Bank obejmował w tym okresie tylko mało- i średniorolnych chłopów. Rok 1949 zamyka dzieje Banku Ludowego, który podzielił los innych banków spółdzielczych. Dekretem o reformie bankowej z 25 października 1948 roku władze zlikwidowały wszystkie banki działające w Polsce (poza Narodowym Bankiem Polskim) i narzuciły bankowości nową strukturę. Banki spółdzielcze (w tym także Bank Ludowy w Wieleniu) przekształcone zostały w Gminne Kasy Spółdzielcze o bardzo ograniczonym zakresie działalności. Na fali odwilży politycznej w 1956 roku GKS w Wieleniu otrzymała nowy statut i przyjęła nazwę Kasa Spółdzielcza. W rok później Kasa znalazła się w nowo utworzonym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.

Obecna nazwa Bank Spółdzielczy w Wieleniu została przyjęta na walnym zgromadzeniu w dniu 19 marca 1961 roku. Od roku 1975 Bank Spółdzielczy został  włączony w struktury nowo utworzonego państwowo-spółdzielczego Banku Gospodarki Żywnościowej.
Przemiany ustrojowe z lat 1989-1990 przyniosły bankom spółdzielczym znaczną autonomię i możliwość uniezależnienia się od BGŻ. Bank Spółdzielczy w Wieleniu na zasadzie dobrowolnej umowy w 1996 roku zrzeszył się z Bałtyckim Bankiem Regionalnym w Koszalinie.
W 1998 roku rozpoczęto rozmowy w sprawie połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Tucznie. W wyniku zawartego porozumienia na bazie Banku wieleńskiego powstał silniejszy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieleniu, gdzie mieści się jego centrala, oraz Oddziałem w Tucznie i Punktem Kasowym w Drawsku.

Bank Spółdzielczy w Tucznie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona została na zgromadzeniu założycielskim „Gminnej Kasy Spółdzielczej w Tucznie w dniu 25.06.1950 r., która swoim działaniem objęła gminy: Tuczno, Mirosławiec, Hanki, Lubiesz, Mielęcin, Człopa i Tresin.
Założyciele wybrali Zarząd w składzie: Ludwik Suprun – przewodniczący Zarządu, Roman Lewandowski – członek, Kazimierz Wójcik – członek, oraz dwóch zastępców:  Sałach Karolina i Jan Niedzielski. Ponadto wybrano pięcioosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Czajkowska, Józef Dziura, Natalia Olejniczak, Antoni Maciejarz, Michał Ciołek

W dniu 24.11.1998 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o połączeniu się z Banku Spółdzielczego w Wieleniu z Bankiem Spółdzielczym w Tucznie.

W roku 2004 nastąpiło otwarcie Agencji NR 1 w Rosku.

więcej

_